Walter-Peggy-Carol-Eva-Em-Eva-Dorothy-Hilda-Rita-GramEva's100-BD-Dinner-21Nov2008-IMG_2898

Walter-Peggy-Carol-Eva-Em-Eva-Dorothy-Hilda-Rita-GramEva's100-BD-Dinner-21Nov2008-IMG_2898

Gram's 100 Birthday Dinner   Wendy Anthony
21/11/2008