Photo of Sensei and student bowing


Hope Yama Dojo


Hope, British Columbia, Canada

"All things begin with one." - Tatsuo Shimabuku


Losier's Isshin Ryu Karate School patch

Home
About Us
Our Dojo
Isshin Ryu
Lineage
Links
Site Map
Contact Us


  home > our dojo > syllabus

OUR DOJO


♦ DOJO SYLLABUS


The following outline is Hope Yama Dojo's karate and kobudo kata syllabus:


KARATE

Isshin Ryu Kata


    Empty Hand:
        Seisan
        Seiunchin
        Naihanchi
        Wansu
        Chinto
        Kusanku
        Sunsu (also, Sunosu)
        Sanchin

    Weapon:
        Hama Higa no Tuifa
        Kyan no Sai
        Kusanku Sai
        Chatan Yara no Sai
        Tokumine no Kon
        Urashi Bo
        Shi Shi no Kon

Shorin Ryu Kata

    Fukyugata # 1
    Fukyugata # 2

Sensei Advincula Kata

    Katagwa #1
    Katagwa #2
    Bogushin
    Kusanku no Nunchaku
    Kusanku no Kama
    Ascension

Sensei Harrill Kata

    "H" Pattern
    "H" Pattern Tuifa
    "H" Pattern Sai
    Dachi
    Seishin no Tomodachi

KOBUDO

Kensho Tokomura

    Tokushin no Titsu
    Tokushin no Eku
    Tokushin no Tekko

Ryu Kyu Kobudo Tesshinkan

    Bo Kihon
    Maezato no Tekko
    Shushi no Kun (Sho)
    Shushi no Kun (Dai)
    Maezato no Nunchaku
    Akamine no Nunchaku
    Sakugawa no Kun (Sho)
    Sakugawa no Kun (Dai)
    Chikin Shitahaku no Sai
    Chatan Yara no Sai
    Tsuken Sunakaki no Eku
    Bo tai Sai Yakusoku Kumite
    Bo tai Bo Yakusoku Kumite

 


Home | About Us | Our Dojo | Isshin Ryu | Lineage | Links | Site Map | Contact Us

2003 - 2009 Hope Yama Dojo