Asia.China
Mainland:
Shanghai_=>
PandaCam_=>
Guangzhou_=>
HK/Macao:
<=_HK.1, 2, 3
<=_HK.4, 5, 6
<=_HK.Obs1, 2, 3
<=_Macao.1, 2, 3, 4
Taiwan:
<=_Taipei.1, 2, 3
<=_Taichung