Index to Ahnentafel of Grietje de Boer

My grandmother, Grietje de Boer, came from Hindeloopen and her ancestors came mostly from Hindeloopen and Wonseradeel.

This index is to the families in her ahnentafel, or closely related, sorted by the surname/patronymic of the father. I have also indexed the families by the first name of the father.

| B| D| F| H| J| K| M| P| S| T| Y|


Abbema, Broer Jacobs x Saapke Takes
Abbema, Broer Jacobs x Fockje Tjalkes Zylstra
Abbema, Jacob Broers x Hijtje Jans
Adamsz, Kornelis x Dieuwertje Albers
AEges, Hendrik x Martje Ellerts
Akker, Jouw Menses van den x Trientje Meinderts
Algera, Bauke Halbes x Antje Bouwes Bruins
Andela, Lieuwe Tjallings x Luitske Idses de Boer
Andries, Gatje x Pieter
Andries, Isebrand x Fetje Sjoerds
Andries, Isebrand x Moetske Meintes
Andries, Isebrand x Wapke Aedes
Andries, Roelof x Tryntje Jacobs
Ansches, Tjeerd x Acke Ruyrds
Ates, Douwe x Akke
Aates, Hendrik x Antje NN
Atsis, Gerryt x Uilk Cornelis
Attema, Rein Jans x Antje Baukes van der Velde
Aukes, Jan x Jol Jarigs
Aukes, Uilke x Baukje Heds
Baarda, Cornelis Wypkes x Tjetske Durks Wiersma
Bajema, Klaas Roelofs x Tjal Jarigs Jaarsma
Bakker, Dooye Thomas x Lolkjen Alles de Boer
Bakker, Hotse Romkes x Jeltje Arjens van der Heide
Bangama, Douwe x Griet Johannes
Bangma, Douwe Johannes x Grijttie Clases
Bangma, Douwe Klases x Ruurdje Alles de Boer
Bangma, Johannes Douwes x Antje Jans Bangma
Bangma, Johannes Douwes x Jiesk Lolkes
Bangma, Claas Douwes x Saapke Jacobs Abbema
Bastiaans, Anne x Sytske Ates
Beuwes, Bauke x Luutske Sjoerds
Bleeker, Jacob Botes x Gelske Sybolts Dijkstra
Boer, Alle Ruurds de x Trijntje Cornelis
Boer, Anne Everts de x Jeltje Wiebes van der Zee
Boer, Bauke Idses de x Antje IJsbrands Haagsma
Boer, Bauke Idses de x Dieuwke Jacobs Goverts
Boer, Beeuw Menses de x Ymkjen Ynzes Haitsma
Boer, Beeuw Menses de x Tryntje Klazes Schaaf
Boer, Douwe Wiepkes de x Gerbrandia Johannes Bokma
Boer, Freerk de x Antje Visser
Boer, Freerk de x Hinke Piersma
Boer, Ids Baukes de x Bregtje Sybolts
Boer, Mense Sybolts de x Antje Wypkes Baarda
Boer, Minse Sybolts de x Uilkjen Jans Schuurmans
Boer, Sybolt Idses de x Elisabeth Murks van der Schaaf
Boer, Sybolt Idses de x Hester Gerardus Bruining
Boer, Sybolt Menses de x Frouke Freerks Wiersma
Boer, Sybolt de x Eelk Sikkes
Boer, Sjouwe de and Jeltje Elzinga
Boer, Wipke Menses de x Yetske Yetses Roorda
Boer, Wiepke Sybolts de x Wiebrig Douwes Kooistra
Bokma, Jan Johannes x Tryntje Douwes Bangma
Bokma, Johannes Jans x Grietje Gerbens van der Meer
Bokma, Johannes Sjoerds x Akke Alles de Vries
Bokma, Pieter Sjoerds x Akke Louws
Bokma, Pieter Sjoerds x Geertje Jans
Bokma, Ruurd Jans x Geertje Jans Schuurmans
Bokma, Sjoerd Pieters x Rooitske Watses
Bokma, Watse Sjoerds x Sytske Aukes
Boorsma, Douwe Frederiks x Wapke Wypkes Baarda
Bouwman, Gerben Lucas x Bruinsje Egers
Bouwstra, Fekke Cornelis x Tjitske Gerrits de Jong
Dijkstra, Dedde Sybolts x Geertje Klazes Schaaf
Dijkstra, Douwe Aates x Antje Jans
Dykstra, Siek x Wypkje Schurer
Durks, Klaas x Yke Jans
Dirksen, Meindert Dirks van x Grietje Gerrits
Dirksen, Meindert Dirks van x Tjitske Gatzes Bijlsma
Douwes, Aate x Setske Hindriks
Douwes, Johannes x Magalena Gabes
Douwes, Johannes x Reinskjen Klasens
Douwes, Sjoerd x Imck Ruyrds
Douwes, Tjalling x Uilk Murks
Douwes, Wybe x Antje Beeuwes
Douwes, Wybe x Claaske Uilkes
Draayer, Douwe Annes x Hinke Lolkes
Drayer, Bauke Cornelis x Jantje Gatzes Jaagsma
Drayer, Christiaan x Anna Akke de Boer
Feddes, Ane x Jantien Sibolts
Feddes, Ane x Rins Annes
Feddes, Johannes x Ymck Durks
Veen, Alle Luitjens van der x Fookeltje Sybolts Dijkstra
Veen, Foeke Saekles van der x Sjoukjen Menses Postma
Feenstra, Auke Uilkes x Hinke Wypkes Postma
Feenstra, Enne Reins x Anna Derks
Feenstra, Hidde Uilkes x Fem Klazes Noordmans
Feenstra, Jan Annes x Klaaske Johannes
Feenstra, Pieter IJsbrands x Janneke Jans Pylgroms
Feenstra, Romke Uilkes x Antje Jans Martens
Feenstra, Uilke Aukes x Hijke Douwes Dijkstra
Fekkes, Egge x Grietie Hendriks
Fekkes, Hendrik x Aeltie Sytes
Velde, Andries Alberts van der x Tryntje Wopkes Visser
Velzen, Pytter Jans x Gertie Alles de Boer
Ferdinants, Lucas x AEbel Annes
Folkertsma, Bauke x Froukje de Boer
Folkertsma, Lolke Tjittes x Tryntje Sierds de Jong
Vries, Dirk Tammes de x Tjetske Dirks van der Meer
Vries, Mense Derks de x Hinke Teunis Hidma
Vrolijk, Frans Hendriks x Antje Sybolts de Boer
Vrolijk, Hendrik Franses x Lol Kool Pieter Heijes
Gatjes, Lolle x Grietje Hindriks
Gatjes, Lolle x Klaarke Geerts
Gerbens, Tjebbe x Aaltje Jaargs
Gunst, Laas Thijses van x Luitske Idses de Boer
Haan, Schelte Klazes de x Bregtje Tjeerds de Boer
Haitsma, Ynze Sjerps x Akke Alles de Boer
Heds, Hed x Tjemkje Sybes
Heds, Hed x Tryntje Oepkes
Hendriks, Fekke x Bauk Egges
Hessels, Sytze x Ymkje Ruurds
Heyma, Oepke Aates x Tryntje Hessels
Hibma, Jacob Pieters x Gelske Sybolts Dijkstra
Hofstra, Marten Minnes x Ruurdje Alles
Hout, Johannes Klaasen van x Jeltje Sybolts de Boer
Hout, Klaas Johannes van x Idsken Jacobs Dykstra
Isebrants, Aede x Popkje Fekkes
Isebrands, Durk x Antje Isebrands
Isebrands, Durk x Engel Oenes
Jacobs, Wybe x Heebeltje Cornelis
Jans, Cornelis x Gertje Pyters
Jans, Cornelis x Riemke Douwes
Jansz, Rykert x Stientjen Adamsz
Jansma, Jan Wybrens x Outgertje Menses Postma
Jaargs, Ysaak x Taatske Rienks
Jaargs, Jelmer x Aaltje Isaacs
Jaargs, Jelmer x Reinsk Frieskes
Jaargs, Jurjen x Tjetske Freerks
Jelmers, Jaarg x Antje Jouwke
Jelmers, Jaarg x NN
Jouws, Durk x Zaakjen Pytters
Jouws, Mense x Dieuwke Hoites
Jouws, Poppe x Antje Hendriks
Jouws, Sibolt x Hykke Deddes Dykstra
Jurjens, Aarnd x Sjoukje Jurjens Wiersema
Jurriens, Gatje x Fok Pieters
Keizer, Hendrik Scholtes x Tjemke Jans Zeldenrust
Claases, Uijlke x Auck Claases
Kok, Cornelis Jansz x Mys Adamsz
Kooi, Douwe Johannes van der x Pyttie Alles
Kooi Douwe Johannes van der x Sjouckjen Cleises Deinum
Kooi, Ruurd Sytzes van der x Grietje Gerbens
Kooistra, Albert Klazes x Janke Heyes Bakker
Kooistra, Albert Klazes x Jeike Ynzes Sterkenburg
Kooistra, Douwe Klases x Antje Hendriks Kuipers
Kooistra, Douwe Klases x Antje Uilkes Feenstra
Kooistra, Johannes Klazes x Gatske Sybrens Bergsma
Kooistra, Klaas Johannes x Janke Annes
Kooistra, Klaas Johannes x Wybrigge Alberts (van der Velde)
Koopmans, Teke Thomas x Antje Syes Bonger
Cornelisz, Adam x Frou Pitters
Cornelis, Wypke x Aaltje Isbrandts
Kramer, Bauke x Tryntje Hoekstra
Kramer, Suffridus Baukes x Pietertje Gerbens van der Meer
Lieuwes, Sytse x Jol Jaargs
Lolles, Jurjen x Jol Gatjes
Lucas, Ferdinand x Gerbrigh Nannes
Lucas, Ferdinand x Lutske Minnes
Lucas, Nannes x Akke Jelles
Martens, Jan Martens x Riemke Jetses Jetzinga
Meer, Dirk Gerbens van der x Hinke Ykes de Jong
Meer, Gerben Dirks van der x Ymkjen Ruurds van der Kooi
Meer, Hans Dirks van der x Grietje Klazens Bangma
Meer, Ruurd Gerbens van der x Maria Rose Venema Jelles Wijma
Meer, Sytse Gerbens van der x Dieuke Wybes Knossen
Meer, Sytse Gerbens van der x Ruurdje Sybrens van der Sluis
Meinderts, Dirk x Pietertje Pieters
Meynerts, Wypke x Geertje Cornelis
Menses, Jouw x Fokeltje Poppes
Menses, Obbe x Outgertje Outgers
Menses, Sibolt x Hotske Jacobs
Menses, Sibolt x Jeltje Sybrens
Menses, Sibolt x Luutske Sjoerds
Menses, Sibolt x Tettje Nalles
Molenmaker, Pieter Hessels x Baukje Metskes Posthuma
Nannes, Bauke x Rins Annes
NN, Lolle x Pettrick NN
Pieters, Eelke x Doutjen Douwes
Pyters, Pyter x Tjitske Gerryts
Pytters, Yede x Wybrigge Jans
Plomp, Jan Adamsz x Antjen Wybrants
Politiek, Sytze Rommerts x Martha Johannes
Postma, Doekele Pieters x Tryn Johannes Kooistra
Postma, Mense Obbes x Akke Ages
Postma, Wypke Wypkes x Wypke Baukes Wiersma
Pilgroms, Jan Romkes x Luitske Menses de Boer
Pylgroms, Romke Jans x Janke Brants Sevensma
Reitsma, Ate Baukes x Martha Klazes Kooistra.
Reitsma, Bauke Douwes x Pietje Ates Vellinga
Reitsma, Riemer Joukes x Janke Dirks
Rienstra, Sytse Reints x Jantje Douwes Dijkstra
Rietsma, Jetze Sybrens x Setske Douwes Dijkstra
Rietsma, Tjalling Sybrens x Akke Douwes Dijkstra
Rinia, Herre Tjeerds x Antje Jans Yntema
Roedema, Keimpe Doekes x Antje Gatses de Boer
Roelofs, Albert x Doetje Yedes
Roelfs, Wybrant x Geertjen Barents
Romkes, Sybren x Baukjen Heds
Rooda, Jarig Ynses x Berber Idses de Boer
Roosjen, Rein Jappes x Antje Nammens Visser
Salverda, Jan Ages x Antje Jans Pylgroms
Schakel, Douwe Pieters x Gertje Lolles
Schuirmans, Jan Thomas x Froukjen Hendriks Kuipers
Sijbes, Jan x Hykke Reinders
Sybrens, Douwe x Geertje Cornelis
Sybrens, Romke x Maaike Tjerks
Sybrens, Willem x Tietje Cornelis
Sibolts, Jacob x Peerk Willems
Sibolts, Mense x Bauck Jeus
Sybolts, Otte x Tjeertje Tjeerds
Sikkes, Jogchem Pieters x Etk Yntjes Wybrants
Sikkes, Yntje x Antje de Boer
Sytses, Hessel x Bauck Jeus
Sjoerds, Andries x Hinke Jakles
Sjoerds, Douwe x Trijntje Jans
Sjoerds, Ruurd x Akke Alles
Sluis, Sybren Alberts van der x Grietje Douwes Bangma
Terpstra, Doekele Douwes x Ymke Johannes
Tilstra, Wiebe Martens x Saapke Douwes Bangma
Tjeerds, Alle x Reinske Tjallings
Tjeerds, Ansche x Suster Sytses
Tol, Taeke Jacobs x Moei Wypkes
Teunis, Claas x Marte Jans
Uilkes, Auke x Hidje Romkes
Ulckes, Joucke x NN
Ulbes, Ansche x NN
Ulbes, Ansche x Auk Fokes
Visser, Namme Sybrens x Aaltje Menses de Boer
Visser, Sybren Nammens x Fokeltje Tjemmens ten Dam
Visser, Willem Nammens x Baukje Riemers van Ring
Weg, Huite Minses van der x Antje Wiggles Kuipers
Weg, Poppe Minses bij de x Oltje Taekes Tol
Wybes, Douwe x Tryntje Johannes
Wybes, Douwe x NN
Wybrants, Roelif x Mintie Minnes
Wypkes, Cornelis x Maij Murks
Wypkes, Meynert x NN
Wiersma, Freerk Jurgens x Jeltje Lollens
Wiersma, Marten Thomas x Grietje Alberts van der Velde
Wiersma, Tjeerd Sibolts x Aaltje Arends Strop
Ybema, Willem Jacobs x Sjerkjen Jacobs
Yekema, Johannes Herres x Ytje Dirks van Slageren
Yntema, Jan Lambertus x Jeltje Jans Haarsma
Yntema, Tjerk Jans x Tryntje Willems Ybema
Zijpp, Nanne Atzes van der x Aaltje Pieters Lootsma

Last updated 26 April 2002.