Index to Ahnentafel of Grietje de Boer

My grandmother, Grietje de Boer, came from Hindeloopen and her ancestors came mostly from Hindeloopen and Wonseradeel.

This index is to the families in her ahnentafel, or closely related, sorted by the first name of the father. I have also indexed the families by the surname/patronymic name of the father.

| B| D| E| H| J| K| M| P| S| T|


Adam Cornelisz x Frou Pitters
Aede Isebrants x Popkje Fekkes
Albert Klazes Kooistra x Janke Heyes Bakker
Albert Klazes Kooistra x Jeike Ynzes Sterkenburg
Albert Roelofs x Doetje Yedes
Alle Luitjens van der Veen x Fookeltje Sybolts Dijkstra
Alle Ruurds de Boer x Trijntje Cornelis
Alle Tjeerds x Reinske Tjallings
Andries Alberts van der Velde x Tryntje Wopkes Visser
Andries Sjoerds x Hinke Jakles
Anne Bastiaans x Sytske Ates
Anne Everts de Boer x Jeltje Wiebes van der Zee
Ane Feddes x Jantien Sibolts
Ane Feddes x Rins Annes
Ansche Tjeerds x Suster Sytses
Ansche Ulbes x NN
Ansche Ulbes x Auk Fokes
Aarnd Jurjens x Sjoukje Jurjens Wiersema
Ate Baukes Reitsma x Martha Klazes Kooistra.
Aate Douwes x Setske Hindriks
Auke Uilkes x Hidje Romkes
Auke Uilkes Feenstra x Hinke Wypkes Postma
Bauke Beuwes x Luutske Sjoerds
Bauke Douwes Reitsma x Pietje Ates Vellinga
Bauke Folkertsma x Froukje de Boer
Bauke Halbes Algera x Antje Bouwes Bruins
Bauke Idses de Boer x Antje IJsbrands Haagsma
Bauke Idses de Boer x Dieuwke Jacobs Goverts
Bauke Cornelis Drayer x Jantje Gatzes Jaagsma
Bauke Kramer x Tryntje Hoekstra
Bauke Nannes x Rins Annes
Beeuw Menses de Boer x Ymkjen Ynzes Haitsma
Beeuw Menses de Boer x Tryntje Klazes Schaaf
Broer Jacobs Abbema x Saapke Takes
Broer Jacobs Abbema x Fockje Tjalkes Zylstra
Dedde Sybolts Dijkstra x Geertje Klazes Schaaf
Dirk Gerbens van der Meer x Hinke Ykes de Jong
Durk Isebrands x Antje Isebrands
Durk Isebrands x Engel Oenes
Durk Jouws x Zaakjen Pytters
Dirk Meinderts x Pietertje Pieters
Dirk Tammes de Vries x Tjetske Dirks van der Meer
Doekele Douwes Terpstra x Ymke Johannes
Doekele Pieters Postma x Tryn Johannes Kooistra
Dooye Thomas Bakker x Lolkjen Alles de Boer
Douwe Annes Draayer x Hinke Lolkes
Douwe Ates x Akke
Douwe Aates Dijkstra x Antje Jans
Douwe Bangama x Griet Johannes
Douwe Frederiks Boorsma x Wapke Wypkes Baarda
Douwe Johannes Bangma x Grijttie Clases
Douwe Johannes van der Kooi x Pyttie Alles
Douwe Johannes van der Kooi x Sjouckjen Cleises Deinum
Douwe Klases Bangma x Ruurdje Alles de Boer
Douwe Klases Kooistra x Antje Hendriks Kuipers
Douwe Klases Kooistra x Antje Uilkes Feenstra
Douwe Pieters Schakel x Gertje Lolles
Douwe Sybrens x Geertje Cornelis
Douwe Sjoerds x Trijntje Jans
Douwe Wybes x Tryntje Johannes
Douwe Wybes x NN
Douwe Wiepkes de Boer x Gerbrandia Johannes Bokma
Eelke Pieters x Doutjen Douwes
Egge Fekkes x Grietie Hendriks
Enne Reins Feenstra x Anna Derks
Fekke Hendriks x Bauk Egges
Fekke Cornelis Bouwstra x Tjitske Gerrits de Jong
Ferdinand Lucas x Gerbrigh Nannes
Ferdinand Lucas x Lutske Minnes
Foeke Saekles van der Veen x Sjoukjen Menses Postma
Frans Hendriks Vrolijk x Antje Sybolts de Boer
Freerk de Boer x Antje Visser
Freerk de Boer x Hinke Piersma
Freerk Jurgens Wiersma x Jeltje Lollens
Gatje Andries x Pieter
Gatje Jurriens x Fok Pieters
Gerben Dirks van der Meer x Ymkjen Ruurds van der Kooi
Gerben Lucas Bouwman x Bruinsje Egers
Gerryt Atsis x Uilk Cornelis
Hans Dirks van der Meer x Grietje Klazens Bangma
Hed Heds x Tjemkje Sybes
Hed Heds x Tryntje Oepkes
Hendrik AEges x Martje Ellerts
Hendrik Aates x Antje NN
Hendrik Fekkes x Aeltie Sytes
Hendrik Franses Vrolijk x Lol Kool Pieter Heijes
Hendrik Scholtes Keizer x Tjemke Jans Zeldenrust
Herre Tjeerds Rinia x Antje Jans Yntema
Hessel Sytses x Bauck Jeus
Hidde Uilkes Feenstra x Fem Klazes Noordmans
Hotse Romkes Bakker x Jeltje Arjens van der Heide
Huite Minses van der Weg x Antje Wiggles Kuipers
Ids Baukes de Boer x Bregtje Sybolts
Ysaak Jaargs x Taatske Rienks
Isebrand Andries x Fetje Sjoerds
Isebrand Andries x Moetske Meintes
Isebrand Andries x Wapke Aedes
Jacob Botes Bleeker x Gelske Sybolts Dijkstra
Jacob Broers Abbema x Hijtje Jans
Jacob Pieters Hibma x Gelske Sybolts Dijkstra
Jacob Sibolts x Peerk Willems
Jan Adamsz Plomp x Antjen Wybrants
Jan Ages Salverda x Antje Jans Pylgroms
Jan Annes Feenstra x Klaaske Johannes
Jan Aukes x Jol Jarigs
Jan Johannes Bokma x Tryntje Douwes Bangma
Jan Lambertus Yntema x Jeltje Jans Haarsma
Jan Martens Martens x Riemke Jetses Jetzinga
Jan Romkes Pilgroms x Luitske Menses de Boer
Jan Sijbes x Hykke Reinders
Jan Thomas Schuirmans x Froukjen Hendriks Kuipers
Jan Wybrens Jansma x Outgertje Menses Postma
Jarig Ynses Rooda x Berber Idses de Boer
Jaarg Jelmers x Antje Jouwke
Jaarg Jelmers x NN(Pietrik?)
Jelmer Jaargs x Aaltje Isaacs
Jelmer Jaargs x Reinsk Frieskes
Jetze Sybrens Rietsma x Setske Douwes Dijkstra
Jogchem Pieters Sikkes x Etk Yntjes Wybrants
Johannes Douwes x Magalena Gabes
Johannes Douwes x Reinskjen Klasens
Johannes Douwes Bangma x Antje Jans Bangma
Johannes Douwes Bangma x Jiesk Lolkes
Johannes Feddes x Ymck Durks
Johannes Herres Yekema and Ytje Dirks van Slageren
Johannes Jans Bokma x Grietje Gerbens van der Meer
Johannes Klaasen van Hout x Jeltje Sybolts de Boer
Johannes Klazes Kooistra x Gatske Sybrens Bergsma
Johannes Sjoerds Bokma x Akke Alles de Vries
Jouw Menses x Fokeltje Poppes
Jouw Menses van den Akker x Trientje Meinderts
Joucke Ulckes x NN
Jurjen Jaargs x Tjetske Freerks
Jurjen Lolles x Jol Gatjes
Keimpe Doekes Roedema x Antje Gatses de Boer
Christiaan Drayer x Anna Akke de Boer
Klaas Durks x Yke Jans
Claas Douwes Bangma x Saapke Jacobs Abbema
Klaas Johannes van Houtx Idsken Jacobs Dykstra
Klaas Johannes Kooistra x Janke Annes
Klaas Johannes Kooistra x Wybrigge Alberts (van der Velde)
Klaas Roelofs Bajema x Tjal Jarigs Jaarsma
Claas Teunus x Marte Jans
Kornelis Adamsz x Dieuwertje Albers
Cornelis Jans x Gertje Pytters
Cornelis Jans x Riemke Douwes
Cornelis Jansz Kok x Mys Adamsz
Cornelis Wypkes x Maij Murks
Cornelis Wypkes Baarda x Tjetske Durks Wiersma
Laas Thijses van Gunst x Luitske Idses de Boer
Lieuwe Tjallings Andela x Luitske Idses de Boer
Lolke Tjittes Folkertsma x Tryntje Sierds de Jong
Lolle Gatjes x Grietje Hindriks
Lolle Gatjes x Klaarke Geerts
Lolle NN x Pettrick NN
Lucas Ferdinants x AEbel Annes
Marten Minnes Hofstra x Ruurdje Alles
Marten Thomas Wiersma x Grietje Alberts van der Velde
Meindert Dirks van Dirksen x Grietje Gerrits
Meindert Dirks van Dirksen x Tjitske Gatzes Bijlsma
Meynert Wypkes x NN
Mense Derks de Vries x Hinke Teunis Hidma
Mense Jouws x Dieuwke Hoites
Mense Obbes Postma x Akke Ages
Mense Sibolts x Bauck Jeus
Mense Sybolts de Boer x Antje Wypkes Baarda
Minse Sybolts de Boer x Uilkjen Jans Schuurmans
Namme Sybrens Visser x Aaltje Menses de Boer
Nanne Atzes van der Zypp x Aaltje Pieters Lootsma
Nanne Lucas x Akke Jelles
Obbe Menses x Outgertje Outgers
Oepke Aates Heyma x Tryntje Hessels
Otte Sybolts x Tjeertje Tjeerds
Pieter Hessels Molenmaker x Baukje Metskes Posthuma
Pieter IJsbrands Feenstra x Janneke Jans Pylgroms
Pytter Jans Velzen x Gertie Alles de Boer
Pyter Pyters x Tjitske Gerryts
Pieter Sjoerds Bokma x Akke Louws
Pieter Sjoerds Bokma x Geertje Jans
Poppe Jouws x Antje Hendriks
Poppe Minses bij de Weg x Oltje Taekes Tol
Rein Jans Attema x Antje Baukes van der Velde
Rein Jappes Roosjen x Antje Nammens Visser
Riemer Joukes Reitsma x Janke Dirks
Rykert Jansz x Stientjen Adamsz
Roelof Andries x Tryntje Jacobs
Roelif Wybrants x Mintie Minnes
Romke Jans Pylgroms x Janke Brants Sevensma
Romke Sybrens x Maaike Tjerks
Romke Uilkes Feenstra x Antje Jans Martens
Ruurd Gerbens van der Meer x Maria Rose Venema Jelles Wijma
Ruurd Jans Bokma x Geertje Jans Schuurmans
Ruurd Sytzes van der Kooi x Grietje Gerbens
Ruurd Sjoerds x Akke Alles
Schelte Klazes de Haan x Bregtje Tjeerds de Boer
Sybolt Idses de Boer x Elisabeth Murks van der Schaaf
Sybolt Idses de Boer x Hester Gerardus Bruining
Sibolt Jouws x Hykke Deddes Dykstra
Sibolt Menses x Hotske Jacobs
Sibolt Menses x Jeltje Sybrens
Sibolt Menses x Luutske Sjoerds
Sibolt Menses x Tettje Nalles
Sybolt Menses de Boer x Frouke Freerks Wiersma
Sybolt de Boer x Eelk Sikkes
Sybren Alberts van der Sluis x Grietje Douwes Bangma
Sybren Nammens Visser x Fokeltje Tjemmens ten Dam
Sybren Romkes x Baukjen Heds
Siek Dykstra x Wypkje Schurer
Sytse Gerbens van der Meer x Dieuke Wybes Knossen
Sytse Gerbens van der Meer x Ruurdje Sybrens van der Sluis
Sytze Hessels x Ymkje Ruurds
Sytse Lieuwes x Jol Jaargs
Sytse Reints Rienstra x Jantje Douwes Dijkstra
Sytze Rommerts Politiek x Martha Johannes
Sjoerd Douwes x Imck Ruyrds
Sjoerd Pieters Bokma x Rooitske Watses
Sjouwe de Boer and Jeltje Elzinga
Suffridus Baukes Kramer x Pietertje Gerbens van der Meer
Taeke Jacobs Tol x Moei Wypkes
Teke Thomas Koopmans x Antje Syes Bonger
Tjalling Douwes x Uilk Murks
Tjalling Sybrens Rietsma x Akke Douwes Dijkstra
Tjebbe Gerbens x Aaltje Jaargs
Tjeerd Ansches x Acke Ruyrds
Tjeerd Sibolts Wiersma x Aaltje Arends Strop
Tjerk Jans Yntema x Tryntje Willems Ybema
Uilke Aukes x Baukje Heds
Uilke Aukes Feenstra x Hijke Douwes Dijkstra
Uijlke Claases x Auck Claases
Watse Sjoerds Bokma x Sytske Aukes
Wybe Douwes x Antje Beeuwes
Wybe Douwes x Claaske Uilkes
Wybe Jacobs x Heebeltje Cornelis
Wiebe Martens Tilstra x Saapke Douwes Bangma
Wybrant Roelfs x Geertjen Barents
Wypke Cornelis x Aaltje Isbrandts
Wypke Meynerts x Geertje Cornelis
Wipke Menses de Boer x Yetske Yetses Roorda
Wiepke Sybolts de Boer x Wiebrig Douwes Kooistra
Wypke Wypkes Postma x Wypke Baukes Wiersma
Willem Jacobs Ybema x Sjerkjen Jacobs
Willem Nammens Visser x Baukje Riemers van Ring
Willem Sybrens x Tietje Cornelis
Yede Pytters x Wybrigge Jans
Yntje Sikkes x Antje de Boer
Ynze Sjerps Haitsma x Akke Alles de Boer


Last updated 26 April 2002.